SME
Štvrtok, 8. december, 2022 | Meniny má Marína

Obchodom i mečom: vzostup stredovekých Košíc

Mimoriadny hospodársky rast, náklonnosť panovníkov, predbehnutie viacerých iných,  pôvodne aj významnejších miest

Mimoriadny hospodársky rast, náklonnosť panovníkov, predbehnutie viacerých iných,  pôvodne aj významnejších miest. Takto možno charakterizovať košický vývoj v 13. a najmä v 14. storočí.


Hoci starší vývin Košíc je známy minimálne, v priebehu storočnice od prvých písomných zmienok sa mesto stalo jedným z najdôležitejších obchodných a remeselníckych centier Uhorského kráľovstva.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Dynamický príbeh stredovekých Košičanov robí ešte pozoruhodnejším ďalšia okolnosť, a to fakt, že istý čas čelili konfliktu s najmocnejším šľachtickým rodom v okolitom regióne. Napätie vyvrcholilo známou bitkou pri Rozhanovciach.

SkryťVypnúť reklamu

Bitka pri Rozhanovciach podľa Obrázkovej kroniky zo začiatku 2. polovice 14. storočia.

Zdroj: wikipedia.org

Z ranostredovekej histórie

Najstaršie dejiny Košíc sú málo objasnené. Prvá písomná správa z roku 1230 spomína dvoch tunajších obyvateľov ako predajcov pozemku, ktorý vlastnili v chotári susednej dediny. Zmieňuje aj košického farára, takže tu stál kostol.

No na území dnešných Košíc archeológovia dosiaľ nenarazili na pozostatky tohto osídlenia. Stále sa čaká na prelomový objav. Aktuálne je preto možné oprieť sa aspoň o interpretácie jazykovedcov a historikov.

Kto založil a obýval pôvodnú dedinu Košice, dosvedčuje samotný názov. Pomenovanie má totiž slovanský pôvod. Korení v osobnom mene Koša s neskorším privlastňovacím sufixom –ice (ten sa v slovenčine zaužíval v 12. – 13. storočí).

SkryťVypnúť reklamu

Takže názov Košice môžeme interpretovať ako Košova dedina. Ide o starobylý typ názvu, ktorý Maďari prevzali od Slovákov ako Kassa (prispôsobené Koša), teda bez novšej prípony. Obce s pomenovaním „Košice“ sú pritom okrem Slovenska známe aj v Česku a Poľsku, čo naznačuje dobovú frekventovanosť tohto mena u západných Slovanov. Vymenované okolnosti tak vypovedajú o existencii „našich“ Košíc dávnejšie pred prvou písomnou správou.

Z najstaršej zmienky i z ďalších stredovekých listín je zároveň zrejmé, že Košicami prechádzali dôležité krajinské cesty v smere juh – sever a západ – východ. Komunikácie boli výsledkom vývoja, teda dlhodobého používania.

Ich križovatky predstavovali vhodné miesta pre konanie pravidelných trhov a tie zase tvorili zárodok i nevyhnutný ekonomický faktor mestského vývinu. Aj v Košiciach sa preto dôvodne predpokladá fungovanie trhu už pred písomnými záznamami.

SkryťVypnúť reklamu

Košická prvá erbová listina z roku 1369

Cassenses Theutonici vel Saxones

Je známe, že usadenie hostí (cudzincov) v Uhorskom kráľovstve, a teda tiež na území dnešného Slovenska, spôsobilo výraznú zmenu mestského vývoja. Od 13. storočia išlo predovšetkým o Nemcov.

Ich skúsenosti sa u nás prejavili vo vyspelejšom urbanizme, prehĺbili rozvoj a koncentráciu remesiel i obchodu, podporili širšie napojenie na medzinárodnú kupeckú sieť a prispeli tiež k úplným novinkám – samospráve i výsadnosti meštianstva, opierajúceho sa o väčšinou spísomnené privilégiá.

Aj v Košiciach sa usádzali hostia niekedy od prvej polovice 13. storočia. V literatúre sa zvyčajne uvádza termín ich príchodu po vpáde Mongolov, teda po roku 1242, ale už niekoľkí historici vyslovili mienku, že prví hostia sem mohli prísť skôr.

SkryťVypnúť reklamu

Každopádne, stalo sa tak pred najstaršou zmienkou o nich z roku 1249. Vtedy totiž hostia v neďalekej Seni dostali od kráľa Bela IV. tie isté výsady, aké už on kedysi udelil košickým hosťom. Ďalšie konkrétnejšie informácie však nie sú známe, čím ostávajú jednou z nezodpovedaných otázok košických stredovekých dejín. 

V Košiciach sa usadilo mnoho Nemcov. Nešlo o jednorazový akt, ale dlhodobejší proces. Podporovala ho blízkosť hraníc a taktiež skutočnosť, že podobne aj Spiš i šarišské mestá hojne osídlili hostia, Sasi, takže tu vzniklo širšie nemecké zázemie.

Samozrejme, v celkovom zastúpení obyvateľstva regiónu tvorili cudzinci len menšie percento, čo sa nevyhnutne odrazilo i v mestských populáciách, neustále dopĺňaných prisťahovalcami. Hostia tiež museli rátať s pôvodným osídlením lokalít, v ktorých sa usádzali.

SkryťVypnúť reklamu

Tak už od  najstaršej košickej súdnej knihy z rokov 1393 – 1405 sa spomína Slovenská ulica (dnešná Kováčska), názvom poukazujúca na početnosť niekedy na nej bývajúcich Slovákov. V tom istom prameni sa k roku 1400 tiež zmieňuje slovenský kňaz. Z konca stredoveku (rok 1506) zase jeden list košickej mestskej rady uvádza ako starú zvyklosť konanie bohoslužieb v nemeckom, maďarskom i slovenskom jazyku.

Nemci však boli v stredovekých Košiciach početným, dominantným etnikom, držiacim v rukách obchod i samosprávu. Aj Obrázková kronika, spísaná začiatkom druhej polovice 14. storočia k dejinám Uhorska, spomína pri opise udalostí vedúcich k bitke pri Rozhanovciach ako jedných z aktérov práve košických Nemcov (Sasov), ktorí siahli na život Omodeja Abu, jedného z vtedy najmocnejších mužov krajiny.

SkryťVypnúť reklamu

Plastika mestského erbu od umelca Arpáda Račka z roku 1999 v parku pred Dómom

Na trase Balkán – Balt

Postavenie a ambície Košičanov sa odvíjali od úspešného hospodárskeho rozvoja mesta. Hostia sem zaiste prišli kvôli už istým priaznivým podmienkam i potenciálu pre progres obchodu a remesiel. Preto ich podporoval aj kráľ, keďže chcel zvýšiť svoje príjmy.

Význam Košíc sa zo známych údajov predvída spočiatku skôr v regionálnom rámci. Napríklad Bratislavu či Nitru i Budín (Buda), Stoličný Belehrad (Székesfehérvár), Jáger (Eger) a pár ďalších uhorských lokalít poznali arabskí cestovatelia – obchodníci aj v polovici 12. storočia.

No dôležitosť Košíc z medzinárodného hľadiska kladú historici neskôr, zrejme od posledných dekád 13. storočia. Podnetom sa stal rozmach tadiaľ prechádzajúcej kupeckej cesty smerujúcej na Krakov. Komunikácia spájala balkánske krajiny i Sedmohradsko a juh Uhorska s mestami pri Severnom mori združenými do spolku Hanza. Tie zase sprostredkovali obchod ďalej so západnou Európou po rýchlejších morských trasách.

SkryťVypnúť reklamu

Košice mali v rámci Uhorska na tejto ceste obzvlášť výhodnú polohu. Tunajší mešťania sa preto uplatnili najmä ako sprostredkovatelia tovaru a surovín, no sortiment poznáme konkrétnejšie až zo správ 14. – 15. storočia.

Popri tranzite z juhu kráľovstva lákali trhy na Západe predovšetkým bohaté náleziská kovov z východoslovenských baní. Cez Košice tiež putovalo víno z teplejších a doteraz známych vinohradníckych oblastí Sriemu (na pomedzí dnešného Srbska a Chorvátska) i z okolia Tokaja.

V stredoveku sa však viniču darilo aj na súčasnom východnom Slovensku. Exportom bolo aj drevo, vosk, med, mäso, kože, lacnejšie textílie a pod. Naopak, do Uhorska sa dovážali luxusnejšie výrobky a jemné tkaniny, korenie, exotické ovocie či morské ryby. Kvitnúci obchod vyzdvihol Košičanov do popredia mestského vývinu v Uhorsku.

SkryťVypnúť reklamu

           

Západná fasáda Dómu sv. Alžbety pred veľkou rekonštrukciou v rokoch 1877 - 1896 (skica Imricha Henszlmanna)

Vážny protivník: Omodejovci

Začiatok 14. storočia sa kvôli nestálym domácim politickým pomerom ukázal byť obdobím, kedy rastúca prosperita Košíc upútala aj pozornosť nežiaducu pre mešťanov. V roku 1301 vymrela prvá panovnícka dynastia Uhorského kráľovstva, Arpádovci.

S nárokmi na trón následne vystúpili traja zahraniční kandidáti spríbuznení s arpádovským rodom. Nepodarilo sa im však presadiť ako suverénnym kráľom, keďže žiadneho z nich nepodporovala celá uhorská šľachta.

Počas bezvládia či slabého vplyvu týchto panovníkov ovládli najmocnejšie šľachtické rody niektoré časti kráľovstva. A keď sa od roku 1308 napokon trvalo stal kráľom Karol Róbert z Anjou, predsa nemal nad teritóriami miestnych oligarchov reálnu moc.

SkryťVypnúť reklamu

Väčšiny severovýchodného Uhorska, kde ležali aj Košice, sa zmocnil rod  Omodejovcov. Tí okupovali tiež kráľovské príjmy i majetky. Možno predpokladať, že si uzurpovali takisto zisky plynúce do Kráľovskej komory sídliacej v Košiciach.

Vzhľadom na tieto praktiky je pravdepodobné, že siahli aj na daň Košičanov, ktorá mala smerovať do panovníkovej pokladnice. Cieľom Omodejovcov bolo napokon úplné ovládnutie mesta, ktoré chceli získať od kráľa do osobného vlastníctva, čím by sa natrvalo dostali k lukratívnemu príjmu.

Zlatý dukát Karola Róberta z Anjou

Krutá bitka

V prípade Košičanov však šľachtici narazili na odhodlaných súperov. V septembri 1311 došlo medzi nimi za bližšie neznámych okolností až k ozbrojenému boju priamo v meste (zrejme na námestí, trhovisku). Výsledok bol prekvapením. Mešťania zabili hlavného predstaviteľa rodu, Omodeja Abu, a zajali takmer 50 šľachticov z jeho familiarity (družiny).

SkryťVypnúť reklamu

Nová situácia podnietila dovtedy v podstate nečinného mladého panovníka k ráznemu rozhodnutiu s ďalekosiahlymi následkami. Nepochybne podľa stratégie svojich radcov využil príležitosť na pokorenie svojvoľne konajúcich Omodejovcov.

Nariadil súd. Ten uznal sťažnosti Košičanov a napravil aj iné neprávosti, ktoré oligarchovia vykonali voči mešťanom ako aj panovníkovi a iným obyvateľom severovýchodného Uhorska. Omodejovci museli prisľúbiť vernosť kráľovi. Takto sa revolta Košičanov stala pre panovníka impulzom k prvej jednoznačnej demonštrácii nároku na opätovnú centralizáciu moci.

Už onedlho sa však Omodejovci vzbúrili. Z pomsty obkľúčili Košice. Vojenská sila Karola Róberta neprevyšovala vojsko jeho protivníkov, nemohol si však dovoliť nezasiahnuť. Pritiahol preto s vojskom na pomoc mešťanom a neďaleko mesta pri obci Rozhanovce sa mu 15. júna 1312 podarilo so značnými stratami, ale s rozhodujúcou dávkou šťastia, definitívne poraziť odbojných šľachticov.

SkryťVypnúť reklamu

Do boja zasiahli tiež Košičania, veď išlo o ich rozhodujúci zápas. Ako zaznamenal autor Obrázkovej kroniky, bitka bola tou najurputnejšou od pustošivého vpádu Mongolov (v rokoch 1241 – 1242).

Víťazstvo predstavovalo prvý úspech v úsilí Karola Róberta o potlačenie oligarchov a zjednotenie kráľovstva. To sa mu napokon podarilo v 20. rokoch 14. storočia. Vtedy už rozhľadený a skúsený panovník pristúpil k zavádzaniu mnohých reforiem, predovšetkým v hospodárstve, ktoré boli vlastne najrozsiahlejšími od čias prvého kráľa sv. Štefana. Mier a zmeny podporili napredovanie krajiny.

Na začiatku týchto udalostí zohrali teda svoju úlohu aj Košičania. V ďalších desaťročiach možno pritom pozorovať priazeň Karola Róberta a ešte aj jeho syna, následníka trónu, Ľudovíta I. Veľkého, voči tomuto mestu. Košice získali rad privilégií. Vo viacerých z nich anjouovskí panovníci výslovne spomenuli práve podporu mešťanov v čase bitky pri Rozhanovciach.

SkryťVypnúť reklamu

Najčítanejšie na Historická revue

Inzercia - Tlačové správy

 1. Šéf sporiteľne: Synovia ma inšpirujú, čo čítať a koho sledovať
 2. Plánujete budúci rok kúpu kosačky ?
 3. Vďaka kvalitným privátnym značkám na nákupoch zaručene ušetríte
 4. Nový spoločník v živote? Podporíte ním deti, ktoré to potrebujú
 5. Kapor a rezne vo sviatočnom menu? Poradíme, čo s použitým olejom
 6. Aby na Vianoce nič nechýbalo
 7. Nový vlakový cestovný poriadok z vášho regiónu v denníku SME
 8. Fénix - Kultúrna pamiatka roka 2023: Keď história opäť ožíva
 1. Plánujete budúci rok kúpu kosačky ?
 2. Vďaka kvalitným privátnym značkám na nákupoch zaručene ušetríte
 3. Kapor a rezne vo sviatočnom menu? Poradíme, čo s použitým olejom
 4. Nový spoločník v živote? Podporíte ním deti, ktoré to potrebujú
 5. Auto do 14-tisíc už nekúpite. Zvážte radšej prenájom
 6. Aby na Vianoce nič nechýbalo
 7. Helenky prichádzajú na svetlo sveta s ďalšími novými bytmi
 8. Fénix - Kultúrna pamiatka roka 2023: Keď história opäť ožíva
 1. Polovicu dovolenky zaplatíme od pondelka za Vás 15 704
 2. Strážia ho divé opice. Gibraltár vás prenesie do Británie 7 611
 3. TRNKA: Esetov veľa nevznikne a ani ten jeden nemá Slovensko istý 5 915
 4. Vyberte si knihy s príbehom. Čo sa oplatí čítať na Vianoce? 4 996
 5. Nový vlakový cestovný poriadok z vášho regiónu v denníku SME 4 795
 6. Deti cestujú do exotiky zadarmo 4 284
 7. Štvrtý diel komiksu Posledný Follower v denníku SME 3 269
 8. Gizka Oňová: Pre mnohých som ideálna babka a lichotí mi to 3 099
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Neprehliadnite tiež

V Božskej komédii sa odrážajú postavy a život stredovekého Talianska


a 1 ďalší 1. dec

Jánošík bol súčasťou doby, ktorá priala kriminalite, korupcii a kde peniaze znamenali slobodu.


a 1 ďalší 13. nov

Krutosť a fyzické tresty boli na konci 16. storočia súčasťou každodenného života


8. nov

Eštébáci využili prvé mesiace demokracie na zbavovanie sa dôkazov.


a 1 ďalší 30. okt
SkryťZatvoriť reklamu